Regulamin

 • 1 DEFINICJE
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
 2. a) „MUSICOM” – oznacza spółkę pod firmą Musicom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-480), przy ul. A. Einsteina 4, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000610069, NIP: 522-30-57-933, REGON 363967991, e-mail musicom@musicom.pl
 3. b) „SKLEP” – oznacza prowadzony przez Musicom w domenie musicom.pl internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup od Musicom Produktów;
 4. c) „PRODUKTY” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty, w tym w szczególności płyty cd;
 5. d) „KLIENT” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów, która dokonała w sposób określony w Regulaminie Rejestracji w Sklepie oraz dla której utworzone zostało Konto;
 6. e) „NEWSLETTER” – oznacza gazetkę elektroniczną wydawaną periodycznie przez Musicom, w której zamieszczane są m.in. informacje dotyczące dostępnych w Sklepie Produktów, organizowanych konkursach, promocjach itp.; gazetka może zawierać informacje handlowe Musicom lub jego partnerów;
 7. f) „REJESTRACJA” – oznacza proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Klienta w Sklepie, z wykorzystaniem udostępnianego przez Musicom formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta;
 8. g) „KONTO” – oznacza tworzone w wyniku Rejestracji Klienta w Sklepie indywidualne konto Klienta umożliwiające edycję podanych przez Klienta Danych Osobowych, Zakup przez Klienta Produktów, jak również umożliwiające korzystanie przez Klienta z udostępnianych przez Musicom funkcjonalności Sklepu, w tym działu Moja Biblioteka;
 9. h) „KOSZYK” – oznacza element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły Zakupu, takie jak: liczba zakupionych Produktów, dane do faktury, sposób płatności, itp.;;
 10. i) „REGULAMIN” – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady zamawiania Produktów oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Musicom;
 11. j) „DANE OSOBOWE” – oznacza zgromadzone w trakcie Rejestracji Klienta w Sklepie oraz podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu i jego funkcjonalności wszelkie informacje dotyczące Klienta; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności i zgodnie ze zgodami wyrażonymi przez Klienta;
 12. k) „POLITYKA PRYWATNOŚCI” – oznacza stosowane przez Musicom zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” dostępne na stronie musicom.pl
 13. l) „USTAWA” – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z dn. 31.05.2006r. z późn. zm.).
 14. m) „ZAKUP” – oznacza transakcję sprzedaży Produktów przez Musicom wykonaną w Sklepie, w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta przy wykorzystaniu Konta;
 15. n) RABAT” / „VOUCHER” – oznacza zniżkę (procentową lub kwotową) udzielaną Klientowi na zakup Produktów;
 16. o) „KARTA TREŚCI” – oznacza opis określający szczegółowe zasady zakupu poszczególnych rodzajów Produktów, zasady z nich korzystania.
 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Produktów.
 2. Zakładając Konto i Akceptując Regulamin Klient zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Musicom a Użytkownikiem umowy, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu oraz jego funkcjonalności (dalej „Umowa”).
 4. Właścicielem Sklepu oraz podmiotem sprzedającym Produkty jest Musicom.
 5. Nazwa Musicom, wszelkie zawarte w ramach Sklepu utwory w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności wygląd graficzny Sklepu, logo Musicom, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 6. Cała zawartość Sklepu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie stanowią przedmiot praw wyłącznych Musicom i jego kontrahentów i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez zgody uprawnionych z zawartości Sklepu w inny sposób, niż określony w niniejszym Regulaminie.
 • 3 ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE
 1. Użytkownikiem Sklepu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz dokonywanie Zakupów w Sklepie, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Przed dokonaniem Zakupu potencjalny Klient powinien zarejestrować się w Sklepie w celu utworzenia jego Konta.
 3. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Klienta, przy czym brak założenia Konta nie uniemożliwia korzystania z usług świadczonych przez Musicom, w tym możliwości dokonywania Zakupów.
 4. W celu założenia Konta potencjalny Klient powinien dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu podając wszystkie wymagane dane oraz składając wymagane przy rejestracji zgody i oświadczenia.
 5. Poprzez zaznaczenie podczas procesu Rejestracji pola „Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść” Klient potwierdza że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w toku korzystania z Sklepu, w tym w szczególności przy dokonywaniu Zakupu, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w formularzu rejestracyjnym danych, np. numer telefonu, numeru NIP oraz danych pozwalających na wystawienie faktury VAT.
 8. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail Musicom prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenia Rejestracji. Musicom zastrzega sobie możliwość weryfikacji autentyczności podanych podczas procesu rejestracji Danych Osobowych w inny sposób (np. poprzez kontakt telefonicznych z Klientem) oraz uzależnić założenie Konta od wykazania przez Klienta prawdziwości podanych w formularzu rejestracyjnym Danych Osobowych.
 9. Z chwilą potwierdzenia przez Musicom założenia Konta Klient nabywa prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Musicom, w szczególności do nabywania znajdujących się aktualnie w sprzedaży Produktów. Z tą samą chwilą pomiędzy Musicom a Klientem zawierana jest Umowa o korzystanie ze Sklepu.
 10. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
 11. Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.
 12. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Musicom o utracie hasła lub loginu do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych.
 13. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta bez podania jakichkolwiek przyczyn. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres musicom@musicom.pl albo wysłać pisemne oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres Musicom
 14. Umowa może zostać rozwiązana przez Musicom z ważnych przyczyn z zachowaniem 7 (siedem) dniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny uzasadniające rozwiązanie Umowy przez Musicom uznaje się w szczególności zmiany przepisów prawa lub zakończenie prowadzenia Sklepu.
 15. Umowa może zostać rozwiązania przez Musicom bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy lub niniejszego Regulaminu.
 16. W przypadku rozwiązania Umowy Musicom w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty rozwiązania Umowy usunie Konto Klienta, z tym zastrzeżeniem, że Musicom zachowa prawo do nieusuwania tych Danych Osobowych, których przetwarzanie związane będzie z wykonywaniem nałożonych przez przepisy prawa obowiązków Musicom oraz umożliwiających dochodzenie przez Musicom od Klienta roszczeń Musicom.
 • 4 USŁUGI SKLEPU
 1. W ramach Sklepu, w okresie obowiązywania Umowy, Musicom umożliwia Klientowi:
 2. a) składanie zamówień na Produkty w celu przeprowadzenia Zakupu,
 3. b) korzystanie z usługi udostępnienie przez Musicom przestrzeni dyskowej na serwerach Musicom w celu:
 4. zamieszczenia informacji o dokonanych przez Klienta Zakupach Produktów;
 5. c) zamawianie Newsletterów.
 6. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.
 7. Musicom dokłada najwyższej staranności, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Musicom dokłada najwyższej staranności aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów oraz aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania Sklepu oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Musicom na potrzeby Sklepu, w miarę możliwości, planowane były na godziny nocne. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Musicom w miarę możliwości technicznych informuje Klientów z kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
 • 5 NEWSLETTER
 1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera.
 2. Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie Rejestracji, jak również w dowolnej chwili poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera w ramach Konta.
 3. W ramach Newslettera Musicom może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Klient zamawiając Newsletter wyraża zgodę.
 4. Klient może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres musicom@musicom.pl, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera oraz w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.
 • 6 DOSTĘPNE PRODUKTY I ICH ZAKUP
 1. Musicom w ramach Sklepu, za pośrednictwem sieci Internet, prezentuje możliwe do nabycia od Musicom Produkty.
 2. Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie rodzajach Produktów oraz o samych Produktach zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu.
 3. Prezentowane w ramach sklepu Produkty mogą być ograniczone ilościowo, a ich dostęp czasowo.
 4. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Klienta zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów. Każdy Produkt podany w zamówieniu Klienta jest przedmiotem osobnej oferty.
 5. Po wyborze przez Klienta zaprezentowanego przez Musicom Produktu, aby złożyć Musicom ofertę Zakupu danego Produktu Klient powinien wybrać jedną spośród dostępnych na stronie internetowej Sklepu opcji – poprzez kliknięcie na opcję znajdującą się przy danym Produkcie. Kliknięcie na wybrana opcję powoduje dodanie oferty Zakupu wybranego Produktu do Koszyka.
 6. W celu złożenia oferty Zakupu wybranego Produktu Klient powinien przejść do zakładki Koszyka, potwierdzić złożenie oferty Zakupu a następnie dokonać płatności. Klient zobowiązany jest do podania dokładnych danych do wysyłki.
 7. W trakcie procesu składania oferty Zakupu Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Koszyku.
 8. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.
 9. Ceną wiążąca jest cena podana podczas składnia zamówienia w Koszyku, po uwzględnieniu wszystkich Rabatów, Voucherów i promocji.
 10. Przy dokonaniu płatności Klient ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie formy płatności za zamówienie, w szczególności z wykorzystaniem płatności udostępnianych przez Musicom we współpracy z kontrahentami obsługującymi płatności internetowe.
 11. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem Payu Klient zostanie przekierowany na serwis payu.pl zarządzany przez spółkę Payu S.A., aby dokonać wpłaty na poczet zakupu wybranego Produktu.
 12. Po złożeniu przez Klienta oferty oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma od Musicom wiadomość elektroniczną w postaci e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez Musicom potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomiędzy Musicom a Klientem zawierana jest umowa o dostawę Produktu na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 13. W przypadku braku możliwości realizacji złożonej przez Klienta oferty Klient otrzyma od Musicom wiadomość e-mail wskazująca na braku akceptacji oferty przez Musicom.
 14. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Musicom zamówionego przez Klienta Produktu z uwagi na jej niedostępność Musicom najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 15. Musicom zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Produktu Klientowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu lub załączników do niego, bądź przepisów obowiązującego prawa.
 • 7 RABATY  ORAZ PROMOCJE
 1. Klient w toku Zakupu jest uprawniony do korzystania z Rabatów pomniejszających cenę za Produkty.
 2. Rabaty przysługują Klientowi, który jednorazowo dokona zakupu o wartości powyżej 500 zł.
 3. Rabaty nie łącza się oraz nie mogą być łączone z żadnym innym promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 4. Na stronach internetowych Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach.
 5. Klient nie ma prawa do żądania od Musicom wypłaty jakichkolwiek kwoty z tytułu otrzymanych Rabatów.
 6. Klientowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty jakichkolwiek kwot pozostających w związku z posiadanymi Rabatami.
 7. Klienci nie mogą przekazywać otrzymanych Rabatów innym Klientom.
 • 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZAKUPU
 1. Klient ma prawo do rezygnacji z Zakupu do momentu dokonania płatności za Produkty objęte Zakupem.
 2. Klient będący konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy oraz od umowy zakupu Produktów w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, a w przypadku umowy zakupu Produktu w terminie 14 dno od daty otrzymania Produktu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Musicom o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo powyższe może wykonać albo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i przesłaniu jej na adres Musicom ul. A.Einsteina 4 01-480 Warszawa albo wysyłając swoje oświadczenie na adres poczty elektronicznej musicom@musicom.pl Skorzystanie ze wskazanego formularza nie jest obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Musicom zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie  żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu do Musicom niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Rejestrując się w Serwisie Klient, w drodze zaznaczenia stosownej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji Umowy, Zakupu oraz dla celów wskazanych w Polityce Prywatności zgodnie i na zasadach określonych w zgodzie i Polityce Prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Musicom, tj. Musicom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-480) przy ul. A.Einsteina 4. Musicom przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Więcej informacji uzyskasz w Polityce prywatności.
 • 10 REKLAMACJE.
 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Produktu.
 2. Klient może zgłosić reklamację do Biura Obsługi Klienta z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
 3. a) Mailowo – na adres : dzial.handlowy@musicom.pl
 4. b) pisemnie – na adres Musicom S.A. z siedzibą w Warszawie (01-480) przy ul. A.Einsteina 4.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail jakimi posłużył się do założenia Konta, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Musicom może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
 6. Musicom ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.
 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Musicom nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Musicom blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 16 czerwca 2020 roku.
 4. Musicom ma obowiązek dostarczania Produktów bez wad.
 5. Musicom zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Musicom, nie krótszym niż 7 dni od momentu wysłania informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail Klienta oraz udostępnienia na stronie musicom.pl zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Adresat Musicom Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (01-480), przy ul. A.Einsteina 4, e-mail:  dzial.handlowy@musicom.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data